{"JS_DECIMAL_SEPERATOR_AND_GROUPING_SEPERATOR_CANT_BE_SAME":"Separator dziesi\u0119tny i grupowania nie mog\u0105 by\u0107 takie same","JS_ENTER_CONFIRMATION_PASSWORD":"Wpisz potwierdzenie nowego has\u0142a.","JS_ENTER_NEW_PASSWORD":"Wpisz nowe has\u0142o.","JS_ENTER_OLD_PASSWORD":"Wpisz swoje stare has\u0142o.","JS_INVALID_PASSWORD":"Musisz poda\u0107 poprawn\u0105 nazw\u0119 u\u017cytkownika i has\u0142o.","JS_PASSWORD_CHANGE_FAILED_1":"Nie uda\u0142o si\u0119 zmienic has\u0142a dla ","JS_PASSWORD_CHANGE_FAILED_2":" niepowodzenie. Nowe has\u0142o musi zosta\u0107 ustawione.","JS_PASSWORD_INCORRECT_OLD":"Podano niepoprawne stare has\u0142o. Wpisz ponownie.","JS_REENTER_PASSWORDS":"Wpisz has\u0142a ponownie. Nowe has\u0142o i potwierdzenie has\u0142a nie s\u0105 identyczne.","JS_USER_MAIL_EXIST":"U\u017cytkownik o podanym adresie email ju\u017c istnieje","JS_SUMMARY":"Podsumowanie","JS_LOADING_PLEASE_WAIT":"Prosz\u0119 czeka\u0107..","JS_SELECTED_RECORDS":"Zaznaczonych rekord\u00f3w","JS_SUCCESSFULLY_PERFORMED_ACTION_FOR":"Poprawnie wykonano akcj\u0119 dla","JS_ACTION_FAILED_FOR":"Akcja nie powiod\u0142a si\u0119 dla","JS_DATE_SHOULD_BE_GREATER_THAN":"Data zako\u0144czenia nie mo\u017ce by\u0107 mniejsza od daty pocz\u0105tkowej","JS_HOURS_SHOULD_BE_SMALLER_THAN":"Czas pracy nie mo\u017ce przekracza\u0107 24 godzin","Generate default PDF":"Generuj domy\u015blny PDF","JS_SAVE_LOADER_INFO":"Trwa zapisywanie danych...","JS_SAVE_NOTIFY_OK":"Zapisano zmiany.","JS_OF":"z","AM":"AM","JS_LBL_NO_TAXES":"Wybrany produkt nie zawiera podatku","INVALID_NUMBER":"Nieprawid\u0142owy numer","INVALID_NUMBER_OF":"Nieprawid\u0142owy numer","JS_INVALID_LENGTH":"Wprowadzona warto\u015b\u0107 jest niekompletna","JS_ACCEPT_ONLY_NUMBER":"Akceptuje tylko liczby","JS_ACCEPT_POSITIVE_NUMBER":"Akceptuje tylko dodatnie liczby","JS_ALLOWED_TO_SELECT_MAX_OF_THREE_RECORDS":"Mo\u017cesz wybra\u0107 maksymalnie trzy rekordy","JS_ARE_YOU_SURE_TO_DELETE_WIDGET":"Czy na pewno chcesz zamkn\u0105\u0107 wid\u017cet?","JS_ARE_YOU_SURE_TO_DELETE_WIDGET_INFO":"B\u0119dzie on dost\u0119pny pod przyciskiem \"Dodaj wid\u017cet\".","JS_CAN_NOT_REMOVE_DEFAULT_WIDGET":"Nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 domy\u015blnego wid\u017cetu","JS_CHECK_FILE_INTEGRITY":"Sprawd\u017a integralno\u015b\u0107 pliku","JS_CONTAINS_ILLEGAL_CHARACTERS":"zawiera niedozwolone znaki","JS_CURRENT_DATE":"Aktualna data","JS_DO_NOT_HAVE_AN_EMAIL_ID":"nie ma adresu email","JS_DUPLIACATE_ENTRIES_FOUND_FOR_THE_VALUE":"Znaleziono zduplikowane warto\u015bci","JS_DUPLICATE_ENTRIES_FOUND_FOR_THE_VALUE":"Znaleziono zduplikowane wpisy dla tej warto\u015b\u0107i","JS_DUPLICATE_RECORD":"Zdublowany rekord","JS_DUPLICTAE_CREATION_CONFIRMATION":"Taki kontrahent istnieje. Czy chcesz utworzy\u0107 identyczny rekord?","JS_EMAIL_SERVER_CONFIGURATION":"Skonfiguruj poprawnie serwer maili wychodz\u0105cych poprzez Ustawienia","JS_END_DATE_TIME":"Czas zako\u0144czenia","JS_ERROR":"B\u0142\u0105d","JS_FAILED_TO_SAVE":"Zapisanie zmian na serwerze nieudane","JS_FIELD_MAPPED_MORE_THAN_ONCE":"Pole mapowane wi\u0119cej ni\u017c raz","JS_IMPORT_FILE_CAN_NOT_BE_EMPTY":"Importowany plik nie mo\u017ce by\u0107 pusty","JS_INFORMATION":"Informacja","JS_INVALID_PAGE_NUMBER":"Nieprawid\u0142owy numer strony","JS_IS_DISABLED":"jest wy\u0142\u0105czony","JS_IS_ENABLED":"jest w\u0142\u0105czony","JS_ITEMS":"pozycji","JS_ITEMS_DELETED_SUCCESSFULLY":"Elementy usuni\u0119te pomy\u015blnie","JS_ITEM_ADDED_SUCCESSFULLY":"Element dodany pomy\u015blnie","JS_ITEM_RENAMED_SUCCESSFULLY":"Zmiana nazwy elementu pomy\u015blna","JS_LBL_ARE_YOU_SURE_YOU_WANT_TO_DELETE":"Czy na pewno chcesz usun\u0105\u0107 rekord?","JS_LBL_CANCEL":"Anuluj","JS_LBL_COMMENT_VALUE_CANT_BE_EMPTY":"Tre\u015b\u0107 komentarza nie mo\u017ce by\u0107 pusta","JS_LBL_PERMISSION":"Uprawnienia","JS_LBL_SAVE":"Zapisz","JS_MAP_MANDATORY_FIELDS":"Prosz\u0119 zmapowa\u0107 pola obowi\u0105zkowe","JS_MAP_NAME_ALREADY_EXISTS":"Nazwa szablonu ju\u017c istnieje","JS_MAP_NAME_CAN_NOT_BE_EMPTY":"Nazwa szablonu nie mo\u017ce by\u0107 pusta","JS_MASS_EDIT_LIMIT":"Masowa edycja mo\u017ce by\u0107 wykonana na 500 rekordach lub mniej w momencie zapisywania","JS_MAX_FILE_UPLOAD_EXCEEDS":"przekroczono maksymalny rozmiar pliku","JS_MAX_TAG_LENGTH_EXCEEDS":"Tag jest zbyt d\u0142ugi","JS_MAX_TAG_EXCEEDS":"Maksymalna liczba tag\u00f3w ","JS_MESSAGE":"Wiadomo\u015b\u0107","JS_MINUTES":"min","JS_MODULE_DISABLED":"Modu\u0142 wy\u0142\u0105czony","JS_MODULE_ENABLED":"Modu\u0142 w\u0142\u0105czony","JS_MORE_THAN_ONE_ITEM_SELECTED":"Wybrano wi\u0119cej ni\u017c jeden element","JS_NO_CREATE_OR_NOT_QUICK_CREATE_ENABLED":"Brak uprawnie\u0144 do tworzenia lub szybkiego tworzenia","JS_NO_ITEM_SELECTED":"Nie wybrano element\u00f3w","JS_NO_RECORDS_RELATED_TO_THIS_FILTER":"Nie ma rekord\u00f3w powi\u0105zanych z tym filtrem","JS_NO_RESULTS_FOUND":"Nie znaleziono","JS_NO_VIEW_PERMISSION_AFTER_SAVE":"Po zapisaniu rekordu nie b\u0119dziesz mia\u0142(a) uprawnie\u0144 do jego przegl\u0105dania. Kontynuowa\u0107?","JS_NUMBER_SHOULD_BE_LESS_THAN_32":"Numer powinien by\u0107 mniejszy ni\u017c 32","JS_PAGE_NOT_EXIST":"Strona nie istnieje","JS_PBX_CALL_FROM":"Call From-------------","JS_PBX_FILL_ALL_FIELDS":"Please fill all the fields-------------","JS_PBX_INCOMING_CALL":"Incoming Call-------------","JS_PBX_OUTGOING_FAILURE":"Call Failed-------------","JS_PBX_OUTGOING_SUCCESS":"Pick up the extension receiver to dial the number-------------","JS_PERCENTAGE_VALUE_SHOULD_BE_LESS_THAN_100":"Warto\u015b\u0107 procentowa powinna by\u0107 mniejsza ni\u017c 100","JS_PHONE_NUMBER_LENGTH_EXCEEDED":"numer telefonu jest zbyt d\u0142ugi","JS_PLEASE_ENABLE_BASE_CURRENCY_FOR_PRODUCT":"W\u0142\u0105cz bazow\u0105 walut\u0119 dla produktu","JS_PLEASE_ENTER_A_TAG":"Wpisz tag","JS_PLEASE_ENTER_DECIMAL_VALUE":"Wpisz warto\u015b\u0107 dziesi\u0119tn\u0105","JS_PLEASE_ENTER_INTEGER_VALUE":"Wpisz warto\u015b\u0107 ca\u0142kowit\u0105 dodatni\u0105","JS_PLEASE_ENTER_PRIMARY_EMAIL_VALUE_TO_ENABLE_PORTAL_USER":"Podaj email podstawowy aby w\u0142\u0105czy\u0107 Potal dla u\u017cytkownika","JS_PLEASE_ENTER_SOME_TEXT_FOR_COMMENT":"Prosz\u0119 poda\u0107 tekst komentarza","JS_PLEASE_ENTER_SOME_VALUE":"Prosz\u0119 poda\u0107 warto\u015b\u0107 do wyszukiwania","JS_PLEASE_ENTER_VALID_DATE":"Podaj poprawn\u0105 dat\u0119","JS_PLEASE_ENTER_VALID_EMAIL_ADDRESS":"Wpisz poprawny adres email","JS_PLEASE_ENTER_VALID_TIME":"Podaj poprawny Czas","JS_PLEASE_SELECT_AN_ACCOUNT_TO_COPY_ADDRESS":"Wska\u017c Kontrahenta do skopiowania adresu","JS_PLEASE_SELECT_AN_CONTACT_TO_COPY_ADDRESS":"Wska\u017c Kontakt do skopiowania adresu","JS_PLEASE_SELECT_AN_LEAD_TO_COPY_ADDRESS":"Wska\u017c Leada do skopiowania adresu","JS_PLEASE_SELECT_AN_VENDOR_TO_COPY_ADDRESS":"Wska\u017c Dostawc\u0119 do skopiowania adresu","JS_PLEASE_SELECT_ATLEAST_ONE_MANDATORY_FIELD":"Wska\u017c co najmniej jedno pole obowi\u0105zkowe","JS_PLEASE_SELECT_ATLEAST_ONE_OPTION":"Wybierz co najmniej jedn\u0105 opcj\u0119","JS_PLEASE_SELECT_BASE_CURRENCY_FOR_PRODUCT":"Wybierz bazow\u0105 walut\u0119 dla produktu","JS_PLEASE_SELECT_ONE_FIELD_FOR_MERGE":"Wybierz co najmniej jedno pole dla kryteri\u00f3w scalania","JS_PLEASE_SELECT_ONE_RECORD":"Wska\u017c co najmniej jeden rekord","JS_PLEASE_SPLIT_FILE_AND_IMPORT_AGAIN":"Podziel plik na mniejsze cz\u0119\u015bci i zaimportuj ponownie.","JS_POSTPONE":"Prze\u0142o\u017cone","JS_PRIMARY_EMAIL_FIELD_DOES_NOT_EXISTS":"Pole g\u0142\u00f3wny email nie istnieje. Nie da si\u0119 w\u0142\u0105czy\u0107 portalu u\u017cytkownika.","JS_RECORDS_ARE_GETTING_DELETED":"Rekordy s\u0105 usuwane","JS_RECORDS_TRANSFERRED_SUCCESSFULLY":"Pomy\u015blnie zmieniono w\u0142a\u015bciela rekord\u00f3w","JS_RECORD_GETTING_DELETED":"Rekord jest usuwany","JS_REQUIRED_FIELD":"* To pole jest wymagane","JS_SELECTED_ACCOUNT_DOES_NOT_HAVE_AN_ADDRESS":"Wskazany Kontrahent nie posiada adresu do skopiowania","JS_SELECTED_CONTACT_DOES_NOT_HAVE_AN_ADDRESS":"Wskazany Kontakt nie posiada adresu do skopiowania","JS_DOES_NOT_HAVE_AN_ADDRESS":"Brak adresu do skopiowania","JS_SELECT_ATLEAST_TWO_RECORD_FOR_MERGING":"Wybierz co najmniej dwa rekordy by je po\u0142\u0105czy\u0107","JS_SELECT_FILE_EXTENSION":"Prosz\u0119 wybra\u0107 plik z nast\u0119puj\u0105cym rozszerzeniem:","JS_SELECT_MODULE":"Wska\u017c modu\u0142","JS_SELECT_RECORDS_TO_MERGE_FROM_SAME_GROUP":"Musisz wybra\u0107 rekord z tej samej grupy aby m\u00f3c go po\u0142\u0105czy\u0107","JS_SHORTCUT_ALREADY_ADDED":"Ten skr\u00f3t jest ju\u017c dodany","JS_SHOULD_BE_GREATER_THAN_CURRENT_DATE":"powinna by\u0107 wi\u0119ksza ni\u017c obecna data","JS_SHOULD_BE_GREATER_THAN_OR_EQUAL_TO":"powinna by\u0107 wi\u0119ksza lub r\u00f3wna obecnej dacie","JS_SHOULD_BE_LESS_THAN_CURRENT_DATE":"powinna by\u0107 mniejsza ni\u017c obecna data","JS_SHOULD_BE_LESS_THAN_OR_EQUAL_TO":"powinna by\u0107 mniejsza lub r\u00f3wna obecnej dacie","JS_SMS_SERVER_CONFIGURATION":"Skonfiguruj poprawnie powiadomienia SMS poprzez Ustawienia","JS_START_DATE_TIME":"Czas rozpocz\u0119cia","JS_SUCCESSFULLY_PINNED":"Pomy\u015blnie dodano skr\u00f3t","JS_SUCCESSFULLY_UNPINNED":"Pomy\u015blnie usuni\u0119to skr\u00f3t","JS_TAG_NAME_ALREADY_EXIST":"Tag ju\u017c istnieje","JS_THIS_DOCUMENT_HAS_ALREADY_BEEN_SELECTED":"Ten dokument ju\u017c jest za\u0142\u0105czony","JS_THIS_FILE_HAS_ALREADY_BEEN_SELECTED":"Ten plik jest ju\u017c zaznaczony","JS_TOTAL_RECORDS":"\u0141\u0105cznie rekord\u00f3w","JS_UPLOADED_FILE_SIZE_EXCEEDS":"Przekroczony limit wielko\u015bci przesy\u0142anego pliku","JS_UPLOADED_FILE_SIZE_SHOULD_BE_LESS_THAN":"Wielko\u015b\u0107 przesy\u0142anego pliku powinna by\u0107 mniejsza ni\u017c","JS_USER_EXISTS":"Taki u\u017cytkownik istnieje","JS_VALUE_SHOULD_BE_GREATER_THAN_ZERO":"warto\u015b\u0107 powinna by\u0107 wi\u0119ksza ni\u017c zero","JS_VALUE_SHOULD_NOT_BE_LESS_THAN":"Cz\u0119stotliwo\u015b\u0107 ka\u017cdego zadania cron nie powinna by\u0107 mniejsza ni\u017c","JS_YOU_ARE_IN_PAGE_NUMBER":"Jeste\u015b na stronie numer","JS_YOU_CAN_SELECT_ONLY":"Mo\u017cna wybra\u0107 tylko","LBL_DELETE_CONFIRMATION":"Czy na pewno chcesz usun\u0105\u0107 rekord?","JS_DELETE_CONFIRMATION":"Czy na pewno chcesz usun\u0105\u0107 powi\u0105zanie z tym rekordem? Usuni\u0119te zostanie tylko powi\u0105zanie, aby usun\u0105\u0107 rekord musisz przej\u015b\u0107 do rekordu i klikn\u0105\u0107 usu\u0144.","LBL_DELETE_USER_CONFIRMATION":"Gdy u\u017cytkownik zostanie usuni\u0119ty, u\u017cytkownik zostanie oznaczony jako \"nieaktywny\" i \u017cadne nowe zapisy mog\u0105 by\u0107 przypisane do u\u017cytkownika, i u\u017cytkownik nie b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 si\u0119 zalogowa\u0107. Fakturowanie zatrzyma dla tego u\u017cytkownika. Czy na pewno chcesz usun\u0105\u0107?","LBL_IMAGE_DELETED_SUCCESSFULLY":"Zdj\u0119cie zosta\u0142o pomy\u015blnie usuni\u0119te","LBL_IMAGE_NOT_DELETED":"Zdj\u0119cie nie zosta\u0142o usuni\u0119te","LBL_MASS_DELETE_CONFIRMATION":"Czy na pewno chcesz usun\u0105\u0107 zaznaczone rekordy?","LBL_NO":"Nie","LBL_YES":"Tak","NONE_OF_THE_FIELD_VALUES_ARE_CHANGED_IN_MASS_EDIT":"\u017baden z rekord\u00f3w nie zosta\u0142 zmieniony podczas masowej edycji","OVERWRITE_EXISTING_MSG1":"Obecny adres zostanie nadpisany przez adres zaznaczony ","OVERWRITE_EXISTING_MSG2":"szczeg\u00f3\u0142y adresu?","PM":"PM","SHOULD_BE_LESS_THAN_TODAY":"Musi by\u0107 wcze\u015bniejsza ni\u017c dzisiejsza data","SINGLE_Accounts":"Kontrahent","SINGLE_Contacts":"Kontakt","JS_CHANGES_WILL_BE_LOST":"Nie zapisa\u0142e\u015b danych, wprowadzone dane zostan\u0105 utracone.","JS_CLOSE":"Zamknij","JS_CONFIRM_MARK_AS_HELD":"Czy oznaczy\u0107 wpis w kalendarzu jako zako\u0144czony?","JS_TODO_MARKED_AS_COMPLETED":"Zadanie zosta\u0142o oznaczone jako zako\u0144czone","JS_EVENT_MARKED_AS_HELD":"Wydarzenie zosta\u0142o oznaczone jako zako\u0144czone","JS_FUTURE_EVENT_CANNOT_BE_MARKED_AS_HELD":"Przysz\u0142e wydarzenia nie mog\u0105 by\u0107 oznaczone jako zako\u0144czone","JS_PLEASE_ENABLE_PRODUCT_OR_SERVICE_MODULE":"Prosz\u0119 w\u0142\u0105czy\u0107 modu\u0142 produktu lub us\u0142ugi","LBL_SYNC_BUTTON":"Synchronizacja","LBL_SYNCRONIZING":"Synchronizacja","JS_SELECT_SOME_OPTIONS":"Wybierz kilka warto\u015bci","JS_SELECT_AN_OPTION":"Wybierz","JS_MAIL_NOTIFICATION":"Odebrano now\u0105 wiadomo\u015b\u0107 e-mail","JS_NO_Discount":"Brak rabatu","JS_MOBILE_PERFORM_CALL_OK":"Numer telefonu zosta\u0142 wys\u0142any do telefonu","JS_MOBILE_PERFORM_CALL_ERROR":"B\u0142\u0105d podczas pr\u00f3by wys\u0142ania numeru telefonu","JS_SET_READ_RECORD":"Zapozna\u0142e\u015b si\u0119 ze wszystkimi zmianami w rekordzie.","JS_CLEAR_HISTORY":"Usu\u0144 histori\u0119","JS_NAME":"Nazwa","JS_PRIORITY":"Priorytet","JS_PROGRESS":"Post\u0119p","JS_ALL_DAY":"Ca\u0142odniowe","JS_APR":"Kwi","JS_APRIL":"Kwiecie\u0144","JS_AUG":"Sie","JS_AUGUST":"Sierpie\u0144","JS_DAY":"Dzie\u0144","JS_DEC":"Gru","JS_DECEMBER":"Grudzie\u0144","JS_FEB":"Lut","JS_FEBRUARY":"Luty","JS_FRIDAY":"Pi\u0105tek","JS_FRI":"Pi\u0105","JS_JAN":"Sty","JS_JANUARY":"Stycze\u0144","JS_JUL":"Lip","JS_JULY":"Lipiec","JS_JUNE":"Czerwiec","JS_JUN":"Cze","JS_MARCH":"Marzec","JS_MAR":"Mar","JS_MAY":"Maj","JS_MONDAY":"Poniedzia\u0142ek","JS_MON":"Pon","JS_MONTH":"Miesi\u0105c","JS_NOVEMBER":"Listopad","JS_NOV":"Lis","JS_OCTOBER":"Pa\u017adziernik","JS_OCT":"Pa\u017a","JS_SAT":"Sob","JS_SATURDAY":"Sobota","JS_SEP":"Wrz","JS_SEPTEMBER":"Wrzesie\u0144","JS_SUNDAY":"Niedziela","JS_SUN":"Nie","JS_THURSDAY":"Czwartek","JS_THU":"Czw","JS_TODAY":"Dzisiaj","JS_TUESDAY":"Wtorek","JS_TUE":"Wto","JS_WEDNESDAY":"\u015aroda","JS_WED":"\u015aro","JS_WEEK":"Tydzie\u0144","JS_ADD_EVENT_TASK":"Dodaj rekord","JS_MORE":"wi\u0119cej","JS_TO_REALIZE":"Do realizacji","JS_HISTORY":"Historia","JS_NOT_SELECTED_WORKFLOW_TRIGGER":"Nie wybrano obiegu informacji do uruchomienia","JS_STARTED_PERFORM_WORKFLOW":"Rozpocz\u0119to wykonywanie obiegu informacji","JS_COMPLETED_PERFORM_WORKFLOW":"Zako\u0144czono wykonywanie obiegu informacji","JS_ERROR_DURING_TRIGGER_OF_WORKFLOW":"Wyst\u0105pi\u0142 nieznany b\u0142\u0105d, prosimy poinformowa\u0107 administratora","JS_FUTURE_EVENT_CANNOT_BE_HELD":"Przysz\u0142ego wydarzenia nie mo\u017cna oznaczy\u0107 jako wykonanego","JS_AN_INCORRECT_RANGE_OF_DATES_WAS_ENTERED":"Wprowadzono b\u0142\u0119dny zakres dat","JS_STARTED_GENERATING_FILE":"Trwa generowanie pliku...","JS_CAN_NOT_REMOVE_COMMENT":"Nie mo\u017cna usuwa\u0107 komentarzy zawieraj\u0105cych odpowiedzi. Usu\u0144 wszystkie odpowiedzi aby m\u00f3c usun\u0105\u0107 komentarz.","JS_DELETE_COMMENT_CONFIRMATION":"Czy na pewno chcesz usun\u0105\u0107 komentarz?","JS_SET_TAX_FOR":"Ustaw podatek dla","JS_START_DATE":"Czas rozpocz\u0119cia","JS_END_DATE":"Czas zako\u0144czenia","JS_STATE":"Stan","JS_SUBJECT":"Temat","JS_STATUS":"Status","JS_PLL_OVERDUE":"Zaleg\u0142e","JS_PLL_PLANNED":"Planowane","JS_PLL_IN_REALIZATION":"Do realizacji","JS_PLL_POSTPONED":"Prze\u0142o\u017cone","JS_PLL_CANCELLED":"Anulowane","JS_PLL_COMPLETED":"Wykonane","JS_PDF_RECALCULATING":"Sprawdzanie szablon\u00f3w","JS_PDF_GENERATING":"Trwa generowanie PDF-a","JS_YESTERDAY":"Wczoraj","JS_OLDER":"Starsze","JS_SELECTED_ELEMENTS":"Ilo\u015b\u0107 zaznaczonych element\u00f3w","JS_REMOVED_FROM_FAVORITES":"Usuni\u0119to z ulubionych","JS_ADDED_TO_FAVORITES":"Dodano do ulubionych","JS_LOADING_OF_RECORDS":"Trwa pobieranie listy rekord\u00f3w...","JS_SEARCH":"Szukaj:","JS_S_LENGTH_MENU":"Poka\u017c _MENU_ pozycji","JS_S_INFO":"Pozycje od _START_ do _END_ z _TOTAL_ \u0142\u0105cznie","JS_S_INFO_EMPTY":"Pozycji 0 z 0 dost\u0119pnych","JS_S_INFO_FILTERED":"(filtrowanie spo\u015br\u00f3d _MAX_ dost\u0119pnych pozycji)","JS_S_FIRST":"Pierwsza","JS_S_PREVIOUS":"Poprzednia","JS_S_NEXT":"Nast\u0119pna","JS_S_LAST":"Ostatnia","JS_S_SORT_ASCENDING":": aktywuj, by posortowa\u0107 kolumn\u0119 rosn\u0105co","JS_S_SORT_DESCENDING":": aktywuj, by posortowa\u0107 kolumn\u0119 malej\u0105co","JS_RELATION":"Firma\/Kontakt","JS_PROCESS":"Proces","JS_SUB_PROCESS":"Podproces","JS_SAVE_SELECTED_ITEMS_ALERT":"Wybra\u0142e\u015b __LENGTH__ pozycji czy jeste\u015b pewien, \u017ce chcesz zapisa\u0107?","JS_WATCHING_TITLE":"\u015aledzenie zmian","JS_WATCHING_MESSAGE0":"Czy jeste\u015b pewien, \u017ce chcesz wy\u0142\u0105czy\u0107 \u015bledzenie zmian?","JS_WATCHING_MESSAGE1":"Czy jeste\u015b pewien, \u017ce chcesz w\u0142\u0105czy\u0107 \u015bledzenie zmian?","JS_FILTER":"Filtr","JS_NOTIFICATION_LINK":"Link","JS_CANNOT_REMOVE_RELATION":"Nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 relacji.","JS_RECORD_INFO":"Informacje o rekordzie","JS_NOTIFY_COPY_TEXT":"Skopiowano do schowka","JS_DATE_NOT_SHOULD_BE_GREATER_THAN_24H":"Czas pracy nie powinien by\u0107 d\u0142u\u017cszy ni\u017c 24 h","JS_LBL_ARE_YOU_SURE_YOU_WANT_TO_DELETE_FILTER":"Czy jeste\u015b pewien, \u017ce chcesz usun\u0105\u0107 filtr? Usuni\u0119te zostan\u0105 r\u00f3wnie\u017c wszystkie widgety na podsumowaniach modu\u0142u i stronie g\u0142\u00f3wnej powi\u0105zane z tym filtrem.","JS_SEARCHING":"Trwa szukanie...","JS_INPUT_TOO_SHORT":"Wprowadzi\u0107 _LENGTH_ lub wi\u0119cej znak\u00f3w","JS_MASS_EDIT_NOT_SUCCESSFUL":"Masowa edycja nie powiod\u0142a si\u0119","JS_GET_PAGINATION_INFO":"Trwa \u0142adowanie ilo\u015bci rekord\u00f3w. Czas uko\u0144czenia zale\u017cy od ilo\u015bci rekord\u00f3w.","JS_WIDGET_DELETED":"Usuni\u0119to widget","JS_EMAIL_RESTRICTED_DOMAINS":"Domena jest zastrze\u017cona, nale\u017cy wprowadzi\u0107 inn\u0105.","JS_EMAIL_RESET_RELATIONS_CONFIRMATION":"Czy jeste\u015b pewien, \u017ce chcesz ponownie zresetowa\u0107 powi\u0105zane maile?","JS_MASS_REVIEWING_CHANGES_CONFIRMATION":"Czy jeste\u015b pewien, \u017ce chcesz zapozna\u0107 si\u0119 ze zmianami wybranych rekord\u00f3w?"}